Категория: .

Woman Almost Struck by a Meteorite/Жена Почти Ударена от Метеорит

20.00 лв.

“Woman Almost Struck By a Meteorite” by Tsveta Dimova
Date: March 31, 2024,

Time: 8 PM

 Price: 20lv
* The play is performed in English.

“Everybody wants to be special. They secretly believe they are important. To someone. You are so small and the Earth is giant, what are the odds of a meteorite hitting you?”

With a cosmic and ironic outlook on missed opportunities and the allure of what might have been, two extraordinary cases of documented meteorite strikes resonate in the seemingly ordered life of a woman who narrowly escaped one.

In a unique blend  of absurd theater and bittersweet comedy , a meteorite bursts into someone’s life, and in the chaos of visions and glimpses into the past, confronts us with stories of the universe, miracles, and the importance of being seen.

In a bold move, our production will incorporate a touch of ritual magic as we collectively cast a spell for a miracle. Because, let’s face it, only a miracle can set things right.

Cast: Victoria Ninova, Liliana Konstantinova, Adela Trifonova, Yana Yankova, Steve Saw, and the meteorite.

Written and Directed by Tsveta Dimova

“Жена почти ударена от метеорит” от Цвета Димова

Дата: 31 март 2024 г.,

час: 20:00

Цена: 20лв.

* Пиесата се играе на английски език.

„Всички искат да са специални. Тайно вярват, че са много важни. За някого. Ти си толкова малка, а Земята толкова голяма, каква е вероятността да те удари метеорит?“

С космически и ироничен поглед към пропуснати възможности и очарованието на това, което е можело да бъде, два необикновени случаи на документирани метеоритни удари намират отражение в привидно подредения живот на жена, която се разминава на косъм.

В уникална смесица от абсурден театър и сладко-горчива комедия , метеорит се взривява в нечий живот и в хаоса от видения ни изправя пред истории за Вселената, чудесата и важността да бъдеш видян.

С малко ритуална магия, колективно ще направим заклинание за чудо, защото само чудото може да оправи нещата.

 

Актьорски състав: Виктория Нинова, Лилиана Константинова, Адела Трифонова, Яна Янкова, Стив Соу и метеоритът.

Сценарист и режисьор: Цвета Димова