Категория: .

Woman Almost Struck by a Meteorite/Жена Почти Ударена от Метеорит

15.00 лв.

15 юни, 19:30 ЧАСА

Woman Almost Struck by a Meteorite

Meteorite hit woman November 30,1954 and ruined the rest of her life. The shockwave shatters a few other’s till this day.

Balancing between the absurdist theater and stand-up comedy, the play shares a cosmically ironic view of the insignificant existence of a woman almost hit by a meteorite. A story about what could or should have been and how important it is to be seen. With a dash of ritual magic we will collectively cast a miracle spell because only a miracle can fix things.

The play is performed in English.

Жена Почти Ударена от Метеорит

Метеорит удря жена на 30 ноември 1954 г. и съсипва остатъка от живота й. Ударната вълна продължава да разбива и няколко други живота до днес.

Балансирайки между абсурдния театър и стендъп комедията, пиесата наблюдава с космично ироничен поглед незначителното съществуване на жена, почти ударена от метеорит. История за това какво е можело или трябвало да бъде и колко важно е да бъдеш видян.

С малко ритуална магия, колективно ще направим  заклинание за чудо, защото само чудото може да оправи нещата.

Пиесата се играе на английски език.